Daltonská výuka

ÚTERÝ 6.11.2018 

Dalton se dnes výjimečně konal v úterý, a to kvůli nadcházejícímu koncertu (v pátek). Děti nechtěly být o Dalton ochuzeny, a tak jsme dnešní Dalton zvolili trochu netradičně. Děti dostaly zadány úkoly z pracovních sešitů do Jazyk českého a matematiky, na kterých pracovali v průběhu 2 vyučovacích hodin. V matematice vytvářeli čtverce a kosočtverce, stříhali je napůl a rozhodovali se o rovnoramennosti trojúhelníků. Netradiční byla tahle úloha také v tom, že děti důkazy o trojúhelnících vlepovali do pracovního sešitu. Šlo o to, aby děti procvičily svoje prostorové a logické myšlení. V rámci češtiny si žáci zopakovali vyjmenovaná slova. 

 

PÁTEK 2.11.2018 - Téma: Halloween
Dnešní Dalton byl zaměřen na Halloweenské téma. Žáky opět čekaly dvě části pracovního listu, a to část matematická a část češtinářská. V matematice si děti procvičily všechny matematické operace, a to násobení, dělení, sčítání i odčítání především pomocí slovních úloh, písemného sčítání, dělení se zbytkem a dalších. V rámci češtiny si žáci procvičili čtení s porozuměním, kde na základě přečteného textu měli odpovídat na otázky. Na procvičení je také čekalo určování pádů nebo časování sloves. V extra úkolech pak mohli kreslit vydlabanou dýni nebo popisovat, zda doma Halooween slaví, jaký kostým by si na sebe vzali popřípadě co by vyvedli lidem, kteří by jim neotevřeli dveře a nedostali sladkosti. Každý si mohl vybrat to, co jej nejvíc baví a co mu nejvíce šlo. :)

PÁTEK 12.10.2018 - Téma: VZNIK ČESKOSLOVESKA
Daltonská výuka byla tento den zaměřena na státní svátek 28. října. Žáci se dozvěděli, proč je tento den svátek pomocí videa a prezentace. V rámci učiva pak žáci pracovali na vytvořených pracovních listech z hlediska jazyka českého (doplňování i/y, časování sloves z textu, skloňování podstatných jmen, opakování vět oznamovacích a tázacích) a z hlediska vlastivědného, kde dostali poměrně obsáhlý text, který měli za úkol si přečíst a následně odpovídali na dotazy typu, kdy se konala 1. světová válka, atd. Všechny informace získali přečtením textu. Extra bodíky pak mohli dostat za práci s dětskou knihou o T.G.Masarykovi. 

Dnešní Dalton byl součástí projektu 28. října, jehož se naše třída účastnila. Pro bližší info a fotky se koukněte do rubriky ´Nahlédnutí do výuky´. Všechny žáky musím opět moc pochválit za jejich aktivitu a zapálením, s nímž celý den pracovali. Podle mě se dětem Dalton moc povedl!

PÁTEK 5.10.2018 - Téma: VESMÍR

První blok Daltonu tohoto roku byl věnován tématu VESMÍR. Na začátek bylo dětem puštěno naučné video, kde si mohli zopakovat znalosti, které již nabyli v minulých letech a některé nové znalosti mohli nabýt. Ten, kdo dával při pouštění videa pozor, mohl nabýt extra bodů navíc, jelikož jim po první hodině byly odkryty otázky, které se týkaly vesmírných znalostí, jež byly prodiskutovány ve videu. Žáci pak samostatně či ve skupinkách pracovali na vyplňování pracovního listu, jež byl celý zaměřen na Vesmír. V jazyce českém žáci museli přečíst krátký článek a následně odpovědět na otázky z něj. Řešili přesmyčky a vyhledávali konkrétní slova v textu. V matematické části se pak ocitli ve vesmíru, kde se v ochodě neplatilo penězy, ale venušemi a počítali tak vesmírné slovní úlohy. Neminul je ani vesmírný šipkový graf pomocí něhož museli zaznamenat vesmírné zvíře. Úkoly dobrovolné pak byly zaměřeny z části na vesmírnou matematiku a z části na přírodopis. 

Děti byly velice šikové a každý poctivě pracoval sám, popřípadě s pomocí kamaráda. Děti dalton velmi bavil a se svou prací byli naprosto všichni spokojeni. :)

 

Co je to Dalton?

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová.

Je způsob výuky, který staví na třech základních principech:

  •  volnost - být zodpovědný za své učení
  • samostatnost - být samostatný při plnění úkolů
  • spolupráce -  učit se pracovat v kolektivu
 
Ideály a klady Daltonského plánu:
  • Získávání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
  • Plánování práce (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
  • Získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
  • Trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
  • Vyloučení frustrace (práce v daltonském plánu není nikdy hodnocena negativně)
  • Rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti